Działki w Warszawie, dzielnica Ursynów,
przy węźle "Puławska" na obwodnicy S-2

Tel. kontaktowy:+48 692 468 044
e-mail: lesgrabowek@gmail.com

grabówek

Serwis fdm.org.pl wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii statystycznych w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz zbierania danych statystycznych dot. odwiedzin na naszych stronach. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.


Księgi Wieczyste Księgi Wieczyste
Wyciąg z PZP dla terenu 7.17 U Wyciąg z PZP dla terenu
Plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej
Wypisy z rejestru gruntów
Plan orientacyjny Plan orientacyjny
Zdjęcie lotnicze - okolice ulicy Puławskiej Zdjęcie lotnicze
Zdjęcia działki 27/1 (stan na 2009 rok)
Zdjęcia działek 27/1, 25/1 i 197 (stan na 27.12.2011) foto

Dla Przyjaciół.
QT3.PL

DZIAŁKI W WARSZAWIE, DZIELNICA URSYNÓW
Stan na dzień 27.12.2011 r.

Zawarte na niniejszej stronie informacje dotyczą 3 sąsiadujących ze sobą działek o numerach ewidencyjnych 27/1, 25/1 oraz 197 (obręb 1-08-37, Warszawa, Ursynów). Zostały przygotowane przez właścicieli działki nr 27/1 w porozumieniu z właścicielami pozostałych działek. Intencją właścicieli jest sprzedaż atrakcyjnego terenu inwestycyjnego, którego łączna powierzchnia wynosi około 15.000 m2.

Położenie nieruchomości
Warszawa, dzielnica Ursynów, na zachód od ulicy Puławskiej, w rejonie ograniczonym: od południa - budowaną południową obwodnicą Warszawy (odcinek drogi ekspresowej S-2 pomiędzy węzłami Lotnisko i Puławska), od zachodu – nowo budowaną ulicą Polonez wraz z wiaduktem WD-28

Stan prawny

  1. Działka 27/1, obręb 0837 o powierzchni 6.009 m2
    Działka nr 27/1 objęta jest księgą wieczystą KW nr WA2M/00094512/8 prowadzoną przez SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, stan prawny: działy III i IV wolne od wpisów. Wypis z rejestru gruntów: Warszawa, dzielnica Ursynów, jednostka ewidencyjna 146513_8.
  2. Działka 25/1, obręb 0837 o powierzchni 3.537 m2
    Działka nr 25/1 objęta jest księgą wieczystą KW nr WA2M/00134792/7 prowadzoną przez SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, stan prawny: działy III i IV wolne od wpisów. Wypis z rejestru gruntów: Warszawa, dzielnica Ursynów, jednostka ewidencyjna 146513_8.
  3. Działka 197, obręb 0838 o powierzchni 4.894 m2
    Działka nr 197 objęta jest księgą wieczystą KW nr WA2M/00078103/0 prowadzoną przez SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, stan prawny: działy III i IV wolne od wpisów. Wypis z rejestru gruntów: Warszawa, dzielnica Ursynów, jednostka ewidencyjna 146513_8.

Plan zagospodarowania przestrzennego
W związku z uchwałą nr XC/2663/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 września 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej, ogłoszonej następnie 23.10.2010 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, od dnia 23.11.2010 roku działki 27/1 oraz 25/1 i 197 objęte są planem zagospodarowania przestrzennego. W PZP działki: 27/1 oraz 197 i 25/1 oznaczone są jako 7.17 U.

"Aktualizacja informacji 06.09.2012"
W związku z powzięciem informacji dotyczących prowadzonych przez sądy administracyjne postępowań dot. planu miejscowego, obejmującego opisywane działki, informujemy: dnia 5 kwietnia 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn.akt. IV SA/Wa 806/11) stwierdzający nieważność w całości uchwały w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stwierdzając, że uchwała została wydana z istotnym naruszeniem trybu sporządzania MPZ. Treść wyroku z uzasadnieniem znajduje się pod linkiem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DDCFFFE891 Jednocześnie informujemy, że w/w wyrok nie jest prawomocny, w związku ze złożeniem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Rozprawa przed NSA (Sygn. akt. II OSK 1860/12) odbędzie się 26 października 2012 roku.

"Aktualizacja informacji 09.11.2012"
Informujemy, że dnia 9 listopada 2012 roku Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 października 2012 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Rady Miasta Stołecznego Warszawy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 806/11 w sprawie ze skargi T. S. i M. N. na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 września 2010 r. nr XC/2663/2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości. W uzasadnieniu NSA wskazał, że w Jego ocenie nie doszło do istotnego naruszenia trybu sporządzania MPZ, NSA podzielił jedynie stanowisko WSA w odniesieniu do błędnego ustalenia w uchwale stawki opłaty planistycznej w wysokości 0% na tereny przeznaczone na drogi. Wyrok jest prawomocny, Wydział Architektury dzielnicy Ursynów rozpocznie procedowanie wydawania pozwoleń na budowę niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia z sądu o treści wyroku.

Media
Doprowadzone do granic działek lub w bezpośredniej odległości: